Melbourne
13.8 86

Round 2
MCG
03/04/2017 00:20
18

Carlton
9.10 64

Lineups