Melbourne
15.9 99

Round 11
MCG
11/06/1990 23:10

Carlton
13.15 93