Nathan Thompson

Fantasy points 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 Round 2 1998: 10 Round 18 1998: 2 Round 1 1999: -2 Round 6 1999: 69 Round 7 1999: 67 Round 8 1999: 43 Round 9 1999: 26 Round 10 1999: 17 Round 11 1999: 15 Round 12 1999: 70 Round 13 1999: 73 Round 14 1999: 59 Round 15 1999: 24 Round 16 1999: 80 Round 17 1999: 57 Round 18 1999: 68 Round 19 1999: 55 Round 20 1999: 70 Round 21 1999: 89 Round 22 1999: 106 Round 1 2000: 37 Round 2 2000: 40 Round 3 2000: 51 Round 6 2000: 38 Round 7 2000: 89 Round 8 2000: 82 Round 9 2000: 40 Round 10 2000: 42 Round 11 2000: 30 Round 12 2000: 98 Round 13 2000: 47 Round 14 2000: 95 Round 15 2000: 42 Round 16 2000: 36 Round 17 2000: 63 Round 18 2000: 65 Round 19 2000: 80 Round 20 2000: 48 Round 21 2000: 44 Round 22 2000: 41 Elimination Finals 2000: 87 Semi Finals 2000: 87 Round 1 2001: 53 Round 2 2001: 45 Round 3 2001: 72 Round 4 2001: 32 Round 5 2001: 60 Round 6 2001: 62 Round 7 2001: 72 Round 8 2001: 70 Round 9 2001: 95 Round 10 2001: 70 Round 11 2001: 119 Round 12 2001: 57 Round 13 2001: 65 Round 14 2001: 128 Round 15 2001: 82 Round 16 2001: 86 Round 17 2001: 86 Round 18 2001: 115 Round 19 2001: 80 Round 20 2001: 83 Round 21 2001: 59 Round 22 2001: 53 Elimination Finals 2001: 109 Semi Finals 2001: 59 Preliminary Finals 2001: 81 Round 1 2002: 72 Round 2 2002: 51 Round 3 2002: 105 Round 4 2002: 86 Round 5 2002: 75 Round 6 2002: 53 Round 9 2002: 82 Round 10 2002: 29 Round 13 2002: 116 Round 14 2002: 37 Round 15 2002: 53 Round 16 2002: 18 Round 17 2002: 49 Round 18 2002: 38 Round 19 2002: 82 Round 20 2002: 76 Round 21 2002: 54 Round 22 2002: 34 Round 5 2003: 81 Round 6 2003: 70 Round 7 2003: 87 Round 8 2003: 50 Round 9 2003: 63 Round 10 2003: 47 Round 14 2003: 91 Round 15 2003: 65 Round 16 2003: 83 Round 17 2003: 71 Round 18 2003: 47 Round 19 2003: 91 Round 20 2003: 84 Round 21 2003: 101 Round 22 2003: 102 Round 1 2004: 78 Round 2 2004: 70 Round 3 2004: 56 Round 4 2004: 72 Round 5 2004: 38 Round 6 2004: 41 Round 7 2004: 26 Round 10 2004: 42 Round 11 2004: 58 Round 12 2004: 74 Round 13 2004: 55 Round 14 2004: 84 Round 15 2004: 108 Round 16 2004: 50 Round 17 2004: 61 Round 18 2004: 77 Round 19 2004: 52 Round 20 2004: 27 Round 22 2004: 59 Round 1 2005: 76 Round 2 2005: 34 Round 3 2005: 60 Round 4 2005: 61 Round 5 2005: 79 Round 6 2005: 63 Round 7 2005: 42 Round 8 2005: 89 Round 9 2005: 60 Round 10 2005: 89 Round 11 2005: 68 Round 12 2005: 78 Round 13 2005: 75 Round 14 2005: 108 Round 15 2005: 69 Round 16 2005: 66 Round 17 2005: 55 Round 18 2005: 67 Round 19 2005: 68 Round 20 2005: 18 Round 21 2005: 16 Round 22 2005: 65 Elimination Finals 2005: 60 Round 1 2006: 50 Round 2 2006: 56 Round 3 2006: 31 Round 4 2006: 72 Round 5 2006: 96 Round 6 2006: 142 Round 7 2006: 41 Round 8 2006: 50 Round 9 2006: 45 Round 10 2006: 77 Round 11 2006: 102 Round 12 2006: 118 Round 13 2006: 108 Round 14 2006: 78 Round 15 2006: 93 Round 16 2006: 58 Round 17 2006: 85 Round 18 2006: 75 Round 19 2006: 51 Round 20 2006: 42 Round 21 2006: 49 Round 22 2006: 36 Round 1 2008: 80 Round 2 2008: 44 Round 3 2008: 52 Round 4 2008: 76 Round 5 2008: 37 Round 6 2008: 79 Round 7 2008: 48 Round 8 2008: 73 Round 9 2008: 91 Round 10 2008: 16 Round 13 2008: 61 Round 14 2008: 31 Round 15 2008: 41 Round 19 2008: 42 Elimination Finals 2008: 49